Natisni

Reference

Reference - nadzor:

 • izgradnja poslovno - skladiščnega objekta podjetja Ecom Ruše d.o.o., z ureditvijo parkirišč in okolja (podporni zidovi, manipulativni plato,…),
 • energetska sanacija objekta veleblagovnice v Radljah ob Dravi z ureditvijo knjižnice,
 • izgradnja stanovanjske soseske Pernica (22 individualnih stanovanjskih objektov),
 • preureditev objektov in platoja za predelavo kovinskih odpadkov in transformatorske postaje Dinos PE Maribor,
 • rekonstrukcija podružnične OŠ Trbonje, v občini Dravograd,
 • izgradnja odprtega prireditvenega prostora v Dravogradu vključno z večnamenskim prostorom in tribuno,
 • izgradnja regijskega gasilskega poligona v Radljah ob Dravi,
 • rekonstrukcijska dela na večnamenski dvorani Ojstrica, v občini Dravograd,
 • izgradnja dvigala na Gimnaziji Ravne in ZD Radlje ob Dravi,
 • izgradnja kanalizacije Rogašovci I faza (11.000 m in dve ČN), v občini Rogašovci,
 • izgradnja vodovoda Kupčinji vrh - Jelovice (12.700 m), v občini Majšperk,
 • izgradnja kanalizacije in ČN Ledinek - Dražen vrh (7.000 m), v občini Sv. Ana,
 • izgradnja vakuumske kanalizacije v občini Apače,
 • izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo za naselje Lokavec v občini Sv. Ana,
 • modernizacija LC Poluce - Kosovo sedlo in JP Sitež - Jelovice (7.600 m), v občini Majšperk,
 • ureditev dela državne ceste na Kope v občini Slovenj Gradec,
 • rekonstrukcija dela državne ceste skozi Prevalje,
 • rekonstrukcija ceste Radoljna, v občini Lovrenc na Pohorju,
 • ureditev ceste Kozjak, v občini Mislinja,
 • modernizacija cest »Vrata«, Bauh , Nedok in Selovec - Bukovnik, v občini Dravograd,
 • ureditev krajevnih cest v občinah Šentilj, Selnica ob Dravi, Majšperk, Rače-Fram,
 • izvedba pomolov in umirjevalnikov na reki Dravi, v občinah Podvelka, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta in Dravograd,
 • izvedba agromelioracij v občinah Majšperk in Rače-Fram,
 • izvedba ukrepov umirjanja prometa, v MO Maribor.

 

Ostali objekti:

 • izgradnja učilnice in zimske kapelice v župniji Št. Janž - Starše; izgradnja objekta Splošne ambulante Tezno v Mariboru; izgradnja stavbe župnijskega urada Sv. Lovrenc na Dr. polju; več stanovanjskih, stanovanjsko - poslovnih in kmetijskih objektov (Starše, Malečnik, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Dr. polju, Gradiška, Radlje ob Dravi, Ptujska gora, Sv. Ana, Radovljica,…).

 

Osebne reference:

V času zaposlitve na Zavodu za izgradnjo Maribora in Komunalni direkciji Mestne občine Maribor pa obsegajo še:

 • vodenje projektov izgradnje cest, javne razsvetljave in kanalizacije na območju MO Maribor (pridobivanje tehnične in upravne dokumentacije, oddaje del, spremljanje in izvajanje nadzora nad izvedbo, prevzemi objektov v upravljanje),
 • vodenje programov rednega vzdrževanja občinskih cest in javne razsvetljave v MO Maribor,

 • vodenje gradbenih projektov s področja cest, kanalizacije, stanovanjsko – poslovnih objektov, ter objektov namenjenih rekreaciji,

 • ocenjevalec za znak odličnosti v gradbeništvu, pri Obrtno - podjetniški zbornici Slovenije.